Διεθνείς οργανισμοί και φορείς

Πολύ σημαντική θεωρήθηκε επίσης η δημιουργία μιας αναλυτικής λίστας με όλους εκείνους τους οργανισμούς και τους φορείς που έχουν ως κύριο στόχο τους την προώθηση και την ανάδειξη του ρόλου και των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των μουσείων. Οι οργανισμοί αυτοί αναπτύσσουν και προωθούν βέλτιστες πρακτικές, συμβάλλουν στη δημιουργία προτύπων για τη τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και διατήρηση του υλικού, ενημερώνουν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της πληροφόρησης, προωθούν το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών μνήμης.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License