Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης
appointwht_e0.gif

Στην ενότητα αυτή, γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν τα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που αφορούν τόσο την επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας-επιστήμη της πληροφόρησης, όσο και το χώρο των τεχνών και του πολιτισμού, καθώς και τον ευρύ χώρο της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License