Πρότυπα περιγραφής μουσειακής/πολιτισμικής πληροφορίας

Η πολιτισμική πληροφορία είναι σύνθετη και πολυδιάστατη, ενώ η απουσία της μειώνει κατά πολύ την αξία των πολιτισμικών αντικειμένων. Οι οργανισμοί τεκμηρίωσης, κατανοώντας πλήρως αυτή την ανάγκη, εχουν κινηθεί προς τη δημιουργία διαφόρων προτύπων (σχημάτων μεταδεδομένων), προκειμένου να καθίσταται δυνατή η όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή του πολιτισμικού υλικού και των συλλογών που κατέχουν οι διάφοροι οργανισμοί πολιτισμικής κληρονομιάς (οργανισμοί μνήμης), δηλαδή τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία.

Ακολουθεί μια λίστα με κάποια από τα σημαντικότερα πρότυπα περιγραφής πολιτισμικού περιεχομένου:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License