Ιστολόγια

Τα ιστολόγια (blogs, weblogs) αποτελούν μια ξεχωριστή, αλλά εξίσου πολύ σημαντική ενότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητα συμμετοχής του κάθε χρήστη σε κάθε χωριστή ανάρτηση (post) και η συχνή ενημέρωσή τους από το άτομο/α που είναι υπεύθυνος/α για την συγγραφή και καταχώρησή τους (bloggers). Εδώ γίνεται μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν κάποια από τα σημαντικότερα ιστολόγια που έχουν δημιουργήσει είτε μουσεία και βιβλιοθήκες τέχνης, είτε ανεξάρτητα άτομα, έχοντας ως κύριο θέμα τους πάντα την τέχνη, τα μουσεία, διάφορες εκθέσεις, διάσημους καλλιτέχνες κλπ.

Επίσης συμβουλευτείτε:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License